កម្មវិធីឥទ្ធិពល

កម្មវិធីឥទ្ធិពល

តើអ្នកមានឥទ្ធិពលទេ?

តើអ្នកចង់បានផលិតផលជាដាច់ខាតដោយឥតគិតថ្លៃទេ?

បន្ទាប់មកកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបំពេញវា ទម្រង់បែបបទ